^ Back to Top

Reklamację można złożyć:
  

  • Telefonicznie pod numerami 504-675-123
  • Logując się do WBOK
  • Wysyłając e-mail w zakładce kontakt
  • Wysyłając list na adres: Interline Bogdan Rusin, Kisielówka 2, 34-652 Nowe Rybie z dopiskiem Internet Radiowy - Reklamacja

 

Reklamacja powinna zawierać:

  • Imię i Nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo miejsca instalacji
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamacjęInterline Bogdan Rusin rozpatruje reklamację w terminie 36 godzin od momentu jej wpłynięcia dokonuje usunięcia usterki najczęściej jest to jednak do kilku godzin gdy awaria jest zgłoszona w ciągu dnia. W szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć do 14 dni roboczych gdy awaria jest nie możliwa do usunięcia z przyczyn niezależnych od Nas (pożar, powódź, uszkodzenie konstrukcji nadajnika, potrzeba importu niezbędnych części z za granicy państwa Polskiego itp.