^ Back to Top

Proszę pobrać i wypełnić poniższy wniosek. Lub kliknąć tutaj aby pobrać wersję word

…………………………………………………………..

 

(Miejscowość, data)

 

Interline Bogdan Rusin

 Kisielówka 111

 34-652 Nowe Rybie

 NIP 7371782207

 Tel.:504-675-123

 (dalej usługodwcą)

 

 

Abonent:

ID_klienta(Można odnaleźć na fakturze lub umowie)…………………………………………………......

 

Nazwisko Imię (Nazwa Firmy):...…………………………………………………………………................................

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………….......

 

Pesel/NIP……………………………………………………….Tel………………………………………...

 

 email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (proszę wypełnić drukowanymi literami, każdy znak w osobnej kratce)

 

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej.

 

            Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że z dniem …………………….. akceptuję faktury Vat wystawione i przesyłane mi (otrzymywane przeze mnie) w formie elektronicznej przez Usługodawcę. Przez pojęcie „faktura” na potrzeby niniejszego oświadczenia rozumie się faktury, faktury korygujące oraz noty korygujące.

 W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur lub zmianę osobistą w panelu klienta pod adresem www.interline.net.pl podając uprzednio  id i pin znajdujące się na umowie i fakturze.